Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Dom Kultury w Kole

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdkkolo.naszbip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1.04.2018.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.04.2018.

Stan dostępności cyfrowej

Biuletyn Informacji Publicznej jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radomir Piorun, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole e-mail: administracja.mdk@kolo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 27 22 265. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się na teren budynku należy pokonać schody zewnętrzne oraz pochylnię
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. W budynku są wewnętrzne schody na piętro, gdzie są biura i pracownie. Brak windy
 4. W budynku znajduje się przenośna platforma podjezdna.
 5. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Miejski Dom Kultury w Kole jest w trakcie realizacji nowej strony internetowej zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 50
Utworzono dnia: 31.03.2021

Historia publikacji

 • 22.04.2021 16:06, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 22.04.2021 14:18, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2021 14:49, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności